en es cat

Condicions de reserva


GARANTIA DE LA RESERVA

S'ofereix disponibilitat en temps real i confirmació    instantània de reserves per als productes i serveis a la venda    ara, la factura i els bons seran enviats en un termini no superior    a 48 hores. Si no fos possible aquest servei, s'activaria la    petició del mateix a les nostres oficines i es respondria en un termini    no superior a 48h.

    

El client ha de presentar una targeta de crèdit en el moment    de la reserva com a garantia de la transacció. La seva targeta serà    carregada en ser confirmada la reserva.

    

El client ha de notificar qualsevol tipus de retard.

    

El client farà un dipòsit (no reemborsable) durant els    períodes de fires comercials.

    

El client haurà d'informar de qualsevol retard en la seva arribada.

DESPESES PER GESTIÓ DE CANVIS I CANCEL·LACIONS

En cas de cancel·lació o modificació de la reserva    onlytransfers.es, cobrarà al Usuari 12 EUR per reserva en concepte    de despeses de gestió, import no reemborsable. Adicionalment, es    s'aplicaran despeses de cancel · lació segons les restriccions de cada    Tarifa per aquesta modificació o cancel · lació es produeix abans de la    data límit de cancel · lació, l'Usuari ha d'abonar una quantitat que    podrà variar entre el preu unitari del servei, fins al 100%    l'import de la reserva depenent de la destinació, data i del    servei reservat.

GESTIÓ DE RECLAMACIONS

Abans de viatjar, l'Usuari ha d'informar sobre els    eventuals esdeveniments locals com carnestoltes, festes    religioses, festes nacionals, dies festius, etc. que podrien    afectar al bon desenvolupament del seu viatge.

  

En la majoria dels casos, la resposta final d'una reclamació    dependrà del termini de resposta del transportista o del majorista.

  

Per realitzar una reclamació, s'haurà de remetre un escrit al    Centre d'Atenció al Client que obrirà un expedient i començarà    les gestions oportunes.

  

Als efectes oportuns es fa constar que, per raó de territorialitat, la competència en    matèria turística correspon a la Comunitat Autònoma de Catalunya,    al tenir l'empresa el seu domicili social a la mateixa, tenint en    ella centralitzada la gestió administrativa i la direcció del seu    negoci

FORÇA MAJOR

Onlytransfers.es no serà responsable per incompliments o    danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de les causes de    força major, cas fortuït o coacció, incloent, amb caràcter    enunciatiu, però no limitatiu, vaga, conflicte laboral, guerra    (ja hagi estat declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra,    invasió, revolta, atac o amenaça terrorista, activitats    terroristes, disturbis, disputes industrials, desastres naturals,    condicions climàtiques adverses, huracà, terratrèmol, incendi,    inundació, temporal de neu, explosió, tempesta, enfonsament,    epidèmia, impossibilitat d'ús de trens, vaixells, avions,    transports de motor o altres mitjans de transport, públics o    privats, impossibilitat d'utilitzar sistemes de telecomunicacions,    avaria sobrevinguda, accidents de transport, etc.

TERMES PER AL SEU ÚS

1. Restriccions sobre l'ús del lloc web

Aquest lloc web és per a ús personal i no per a fins    comercials, de conformitat amb els termes i condicions d'aquest    acord i com a condició per fer ús d'aquest lloc web, vosté haurà    representar i assegurar-li a Onlytransfers.es que vosté no utilitzarà el    lloc web per a fins il · lícits ni per a usos prohibits pels    termes i clàusules d'aquest acord. Específicament, vosté no podrà    modificar, copiar, distribuir, transmetre, publicar, exhibir,    llicenciar, crear treballs derivats d'aquest lloc ni tampoc podrà    vendre els productes, serveis, informació o programes obtinguts a    través d'aquest lloc.

2. Garanties per onlytransfers.es

Si vosté garanteix que té almenys 18 anys d'edat i posseeix    autoritat legal per concertar aquest acord i que utilitzarà aquest    lloc web conforme als termes i condicions establerts en aquest    acord. vosté afirma ser responsable, des del punt de vista    financer, de l'ús que vosté li donarà a aquest lloc web, l'ús del seu    nom i de la targeta de crèdit per part de membres de la seva    família, inclòs menors convivint amb vosté, per al pagament dels    productes i serveis que ofereix aquest lloc web. Vosté garanteix a més    que tota la informació proporcionada per vosté, o per membres del seu    família que poguessin utilitzar aquest lloc, és verídica i fiable.

  

Onlytransfers.es no serà responsable en cas que vosté no obtingués    la documentació pertinent abans de viatjar als seus destins.

3. Subscripció del Contracte

No hi acord entre vosté i onlytransfers.es, ni amb els seus    associats, per la venda a vosté de qualsevol producte fins que    Onlytransfers.es accepti la seva reserva mitjançant confirmació per via    correu electrònic i l'emissió d'un codi de confirmació únic o    voucher. La reserva es considerarà acceptada i es considerarà que vosté    ha estat degudament informat per a tots els fins, en el moment    que Onlytransfers.es li enviï un correu electrònic independentment    si vosté rebi o no aquest correu electrònic.

4. Vincles amb Tercers Llocs web

El nostre lloc web posseeix vincles amb altres llocs operats per    tercers, aliens a Onlytransfers.es. Aquests vincles han estat    inclosos únicament per conveniència del client i a manera de    referència. Onlytransfers.es no és propietari ni tampoc controla el    contingut d'aquests llocs web i per tant no serà responsable del seu    contingut ni de l'ús que vosté li dongui a Onlytransfers.es no ratifica el    contingut d'aquests llocs. La inclusió dels vincles en el nostre    lloc web no implica algun tipus d'aprovació del contingut que    apareix en aquests llocs web, ni tampoc Onlytransfers.es exerceix    algun tipus de control sobre aquests llocs web o sobre els seus operadors.

5. Comunicació Electrónica

Vosté es comunica amb Onlytransfers.es cada vegada que voste vista el    lloc onlytransfers.es o ens envia un correu electrònic. Vosté expressa    el seu consentiment per rebre missatges de Onlytransfers.es de forma    electrònic o per fax. Onlytransfers.es es comunicarà amb vosté mitjançant    notificacions publicades en el lloc, per correu o per fax. Vosté    expressa la seva conformitat que tota notificació, informació,    acords o altres formes de comunicació que li enviem per via    electrònica o per fax satisfan els requisititos jurídics relatiu    a que la comunicació ha de ser per escrit.

6. Limitacions de Responsabilitat

La informació, productes i serveis publicats en aquest lloc    web poden contenir imprecisions o errors tipogràfics.    Periòdicament es realitzen canvis en la informació que apareix en    aquest lloc web. Onlytransfers.es, afiliats i / o els seus subministradors    respectius podran realitzar en qualsevol moment canvis o millores.    Onlytransfers.es, els seus afiliats i / o els seus subministradors respectius    no es responsabilitzen per la idoneïtat de la informació, productes i    serveis que apareixen en aquest lloc web per a fins determinats.    Aquesta informació, productes i serveis són publicats "tal com es    presenten "i sense garanties de cap tipus. Per aquest mitjà,    onlytransfers.es, els seus afiliats i / o els seus respectius subministradors    neguen tota mena de responsabilitat o condicionament que fa a la    informació, productes i / o serveis, inclòs totes les garanties i    condicions implícites de comercialització i idoneïtat per a un ús en    particular, títol o infracció. En cap cas, Onlytransfers.es,    afiliats i / o els seus subministradors respectius seran responsables per    els danys-ja sigui directe o indirectes, punitius-incidentals-o    com a conseqüència o d'alguna manera relacionats amb l'ús d'aquest    lloc web, o per la demora o incapacitat d'utilitzar aquest lloc web,    o com a resultat de la informació, productes i serveis obtinguts a    través d'aquest lloc web, o com a resultat de l'ús d'aquest lloc web,    ja sigui sobre la base d'un contracte, danys, responsabilitat civil, o    d'una altra índole, fins i tot en el cas que onlytransfers.es, afiliats i / o    seus respectius subministradors hagin estat advertit sobre la    possibilitat de danys i perjudicis.

7. Llei Aplicable

Vosté es comunica amb Onlytransfers.es cada vegada que vosté vista el lloc Onlytransfers.es o ens envia un correu electrònic. vosté expressa el seu consentiment per rebre missatges de Onlytransfers.es de forma electrònic o per fax. Onlytransfers.es es comunicarà amb vosté mitjançant notificacions publicades en el lloc, per correu o per fax. vosté expressa la seva conformitat que tota notificació, informació, acords o altres formes de comunicació que li enviem per via electrònica o per fax satisfan els requisititos jurídics relatiu a que la comunicació ha de ser per escrit.

8. Esmenes

Onlytransfers.es es reserva el dret de modificar els termes    i condicions d'aquest acord en tot moment i sense prèvia    notificació. L'ús del lloc web després de esmenat aquest acord    serà interpretat com a acceptació de tals modificacions.

9. Divisibilitat

En cas que alguna de les clàusules d'aquest contracte fos    considerada nul·la o inexigible, d'acord amb la llei aplicable, per part    un tribunal competent, les altres disposicions d'aquest acord    seguiran en vigor. Les disposicions d'aquest acord considerades    nul·les o inexigibles, incloses encara no limitat al descàrrec de    responsabilitat ia les limitacions de responsabilitat establerts    anteriorment en aquest contracte, seran reemplaçades per una clàusula    vàlida i executòria que s'aproximi de la forma més propera possible a    les intencions de la clàusula original.